دستگاه آزمون برشی سنگ

 

تجهیزات آزمایشگاهی معدن تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ

 

دستگاه آزمون برشی سنگ با جعبه مدلA129 جهت تعيين مقاومت   و پايداري تراشه سنگ با ماكزيمم اندازه 115×125mm يا مغزه هاي  سنگي با ماكزيمم قطر 102mm، داراي دو بازو افقي جهت برش از دو  جهت ، كوبه بارگذاري قائم، دوگيج بارگذاری لوله اي بوردون با قطر  150mm ، تقسيم بندي كاليبره شده50KN×1KN ،پمپ هاي دستي با گيره اتصال هيدروليكي و گيج عقربه اي 25× 0.01mm طبق  استاندارد ISRM D5607 ASTM ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی در تهران