دستگاه اندازه گیری مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلرید

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران تجهیزات آزمایشگاهی بتن 

 

دستگاه اندازه گیری مقاومت بتن در برابر یون کلرید مدل PermaTM، همراه با نرم افزار، با دقت  0.1mA، چهار کانال اندازه گیری، USB جهت اتصال به کامپیوتر، جهت تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلرید مطابق استانداردهای ASTM C1202, AASHTO T277، هدایت الکتریکی حجمی(Bulk electrical conductivity) مطابق استاندارد ASTM C1760، کنترل کیفیت بتن بر مبنای عملکرد آن، ارزیابی ضریب انتشار کلرید بتن  و همچنین ارزیابی ضریب کوچ یون کلرید از بتن، ساخت کمپانی Giatec کانادا 

 

تجهیزات آزمایشگاهی