22

545

جك ملات شكن برقی دومحدوده 250/15KN

 

جك ملات شكن برقی مدل E160-01N بادومحدوده اندازه گيري 250/15KN دارای سيستم اندازه گيري بار سايبرپلاس مدلC109 ، قابلیت آزمایش سیمان ، آجر، سنگ ومصالح نسوزجهت آزمایشات فشاری منشورباابعاد40.1×40×160mm، نمونه های مکعبی با ابعاد40,50,70,100,2" ومغزه با حداکثر ارتفاع 180mm وآزمایشات خمشی منشوربا ابعاد 40.1×40×160mm، باحداکثر فاصله بین صفحات185mm، حرکت تقریبی کوبه 45mm، قطر صفحات 153mm، دقت درجه1، دارای صفحه فشاری پایین وبست ، طبق استاندارد ASTM C109 ،EN 196-1، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

جك ملات شكن برقی دومحدوده 500/15KN

 

جك ملات شكن برقی مدل E160N  بادومحدوده اندازه گيري 500/15KN دارای سيستم اندازه گيري بار سايبر پلاس مدل C109، قابلیت آزمایش سیمان، آجر، سنگ ومصالح نسوز جهت آزمایشات فشاری منشورباابعاد40.1×40×160mm ، نمونه های مکعبی با ابعاد40,50,70,100,2" ومغزه با حداکثر ارتفاع 180mm و آزمایشات خمشی منشور با ابعاد 40.1×40×160mm ، باحداکثر فاصله بین صفحات185mm، حرکت تقریبی کوبه 45mm، قطر صفحات 153mm، دقت درجه1، دارای صفحه فشاری پایین و بست ، طبق استاندارد ASTM C109 ،EN 196-1 ، ساخت کمپانیMatest ایتالیا